ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова Правлiння       Пивовар Катерина Федорiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
07.05.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00308778
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Луганська область
     Район .
     Поштовий індекс 94801
     Населений пункт м. Свердловськ
     Вулиця, будинок пл. Дружби, 1-А
     Міжміський код, телефон та факс 0(6434) 2-30-04, 2-26-14, 2-27-15, 2-26-17
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2012
    Річна інформація опублікована у №80 "Бюлетень. Цiннi папери України" 30.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.shveinfab.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)