ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Склад грошових коштiв: грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi 51 тис.грн., в iноземнiй валютi 347тис.грн. Обмежень на використання грошових коштiв немає.
Iншi надходження вiд операцiйної дiяльностi склали 5903 тис.грн, в т.ч.:
- вiд реалiзацiї iноземної валюти 5330 тис.грн.;
- надiйшло за лiкарняними листами 83 тис.грн.;
- надiйшло вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 490 тис.грн.
Iншi витрачання на операцiйну дiяльнiсть склали 5571 тис.грн., в т.ч.:
- реалiзована iноземна валюта 5337 тис.грн.;
- сплачено штрафи, пенi 3 тис.грн.;
- перераховано профспiлкам 33 тис.грн.;
- iншi витрачання 198 тис.грн.
Всього надiйшло коштiв вiд операцiйної дiяльностi в сумi 57 тис.грн. Витрачено грошових коштiв на придбання та невiдємнi полiпшення необоротних активiв в сумi 1109 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - видаток в сумi 1109 тис.грн.
Надiйшла фiнансова допомога на зворотнiй основi в сумi 1922 тис.грн., повернута фiнансова допомога на зворотнiй основi в сумi 536 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав 1386 тис.грн. Не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не здiйснювалось.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод - надходження в сумi 334 тис.грн. Вплив змiни валютного курсу на залишок коштiв - мiнус 33 тис.грн. Майновi комплекси протягом звiтного перiоду не придбались i не продавались.