ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
У звiтному роцi отриманий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 5903 тис.грн., в т.ч.: вiд реалiзацiї готової продукцiї 274 тис.грн.; вiд реалiзацiї товару 80 тис.грн.; вiд реалiзацiї послуг з пошиву з давальницької сировини 5549 тис.грн., в т.ч. на експорт 5393 тис.грн.
Отриманий чистий дохiд за 2011 рiк складає 5818 тис.грн., в т.ч. вiд реалiзацiї продукцiї на експорт 5393 тис.грн. Порiвняно з минулим роком чистий дохiд збiльшився на 925 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 5386 тис.грн., в т.ч.: собiвартiсть готової продукцiї 158 тис.грн.; собiвартiсть товару 44 тис.грн.; собiвартiсть послуг з пошиву з давальницької сировини 5184 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи за 2011 рiк склали 7084 тис.грн., в т.ч.:
- вiд операцiйної оренди основних засобiв 30 тис.грн.;
- вiд продажу iноземної валюти 5330 тис.грн.;
- операцiйна курсова рiзниця 358 тис.грн.;
- вiд реалiзацiї оборотних запасiв 1336 тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи 30 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати склали 6013 тис.грн., в т.ч.:
- собiвартiсть проданої iноземної валюти 5337 тис.грн.;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 378 тис.грн.;
- собiвартiсть проданих оборотних запасiв 222 тис.грн.;
- сплаченi штрафи, пенi 3 тис.грн.;
- плата за землю 10 тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати 63 тис.грн.
Чистий прибуток вiд операцiйної дiяльностi склав 241 тис.грн.
Iншi доходи склали 25 тис.грн., iншi витрати склали 67 тис.грн., в т.ч. вiд списання основних засобiв 56 тис.грн.