ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 61
Первісна вартість 011 2322
Накопичена амортизація 012 1721
Незавершене будівництво 020 720
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 91749944
Первісна вартість 031 1640917506
Знос 032 72357562
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 92529945
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 226110
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 412
Товари 140 109355
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 3297
первісна вартість 161 3297
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 251428
за виданими авансами 180 93130
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 817
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 9751
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 0347
Інші оборотні активи 250 3337
Усього за розділом ІІ 260 11501494
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 22
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 1040411441

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 91919191
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 36553655
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3559-3419
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 92879427
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 01386
Усього за розділом ІІІ 480 01386
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0134
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 172220
з бюджетом 550 1827
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 6467
з оплати праці 580 130143
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 73337
Усього за розділом IV 620 1117628
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 1040411441


ПІБ керівника Пивовар Катерина Федорiвна
ПІБ головного бухгалтера Халимендик Оксана Юрiївна
Примітки:
Станом на 31.12.2011 року на балансi значиться основних засобiв та МНМА по первiснiй вартостi на суму 17506 тис.грн. залишковою вартiстю 9944 тис.грн. Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по об'єктах i групах згiдно облiковiй полiтицi. У звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв та МНМА збiльшилась на 1224 тис.грн., в т.ч.:
- невiд'ємнi полiпшення будiвель та споруд на суму 565 тис.грн.: адмiнiстративно управлiнський корпус на суму 117 тис.грн., виробнича будiвля на суму 448 тис.грн.
- придбано машин та обладнання на суму 482 тис.грн., з них для основного виробництва на суму 248 тис.грн., для системи опалення (котли, горiлки, фiльтри..) на суму 234 тис.грн.;
- придбано iнструментiв, приладiв, меблiв на суму 159 тис.грн.;
- придбано МНМА на суму 18 тис.грн.
Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 127 тис.грн з нарахованим зносом на суму 68 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду накопичена амортизацiя складає 7562 тис.грн. Знос нараховувався по прямолiнiйному методу. Ступiнь зносу на 31 грудня 2011 року складає 43,2 %. Усi основнi засоби є власними, обмежень права власностi щодо основних засобiв немає.
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесено необоротнi активи строком використання бiльше одного року i вартiстю до 1000 грн. Для нарахування зносу товариство обрало метод в розмiрi 100% при передачi в експлуатацiю.
Iнформацiя про первiсну вартiсть, знос, придбання, вибуття, амортизацiю щодо кожної групи основних засобiв наведена у формi №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
Станом на 31.12.2011 року на балансi значиться нематерiальних активiв по первiснiй вартостi на суму 22 тис.грн., в т.ч. вартiсть товарного знаку 5 тис.грн. та програмне забезпечення 17 тис.грн. Нематерiальнi активи в балансi вiдображенi по собiвартостi придбання. На кiнець звiтного року накопичена амортизацiя складає 21 тис.грн. Знос нараховувався прямолiнiйним методом.
Iнших активiв, якi можуть бути класифiкованi як необоротнi, товариство не має.
Об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi i довгострокових фiнансових iнвестицiй немає.
Станом на 31.12.2011 року на балансi значиться виробничих запасiв на суму 110 тис.грн., готової продукцiї - 12 тис.грн i товарiв на суму 355 тис.грн. Для оцiнки запасiв товариство використовує метод середньозваженої собiвартостi. В балансi запаси вiдображаються по фактичнiй собiвартостi. Товариство працює на давальницькiй сировинi, тому запаси займають малу долю в валютi балансу. До складу виробничих запасiв вiднесенi матерiали, паливо, запчастини, будiвельнi матерiали, МШП та iншi матерiали.
На кiнець року дебiторська заборгованiсть складає 582 тис.грн., у т.ч:
- за товари, роботи, послуги 7 тис. грн,
- за розрахунками з бюджетом 428 тис.грн., ПДВ;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17 тис.грн., соцстрах ;
- за виданими авансами 130 тис.грн., в т.ч. за газ 72 тис.грн., за електроенергiю 53 тис.грн. та iншi
Дебiторська заборгованiсть є поточною. Резерв сумнiвих боргiв товариство не створювало.
Залишок грошових коштiв на поточних рахунках в банку в нацiональнiй валютi склав 51тис.грн., в iноземнiй валютi 347 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштiв немає. Частка оборотних активiв у валютi балансу складає 13,1%. Детальна iнформацiя про структуру та порядок формування власного капiталу наведена у примiтках до форми №4 "Звiт про власний капiтал".
Зобов'язань нерезидентам товариство не має. Товариство має довгостроковi зобов'язання в сумi 1386 тис.грн.- фiнансова допомога на зворотнiй основi. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 628 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на початок року складала 134 тис.грн., в т.ч. за ТМЦ 116 тис.грн., за роботи, послуги 18 тис.грн. Заборгованiсть з пов'язаними сторонами склала 116 тис.грн. i утворилася в листопадi звiтного року за основнi засоби та будiвельнi матерiали.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв вiд вiтчизняних покупцiв - 220 тис.грн.;
- iз бюджетом - 27 тис.грн., в т.ч.: з податку на доходи фiзичних осiб - 27 тис.грн.;
- зi страхування - 67 тис.грн.;
- з оплати працi - 143 тис.грн., в т.ч. за розрахунками з депонентами - 12 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання склали 37 тис.грн., в т.ч.: податковий кредит - 22 тис.грн.; розрахунки з iншими кредиторами - 16 тис.грн.
На кiнець року чистi активи товариства бiльше розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
Товариство має на кiнець року поточних зобов'язань на суму 1117 тис.грн. По розрахункам з бюджетом зобов'язання складають 18 тис.грн. По заробiтнiй платнi заборгованiсть склала 130 тис.грн. Заборгованiсть зi страхуванням значиться в сумi 64 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання складають 733 тис.грн.