ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 27.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1386.000  X X
Інші зобов'язання X 601.000  X X
Усього зобов'язань X 2014.000  X X


Опис: Зобов'язання за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, немає.
Товариство має довгостроковi зобов'язання в сумi 1386 тис.грн. - фiнансова допомога на зворотнiй основi. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 628 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на початок року складала 134 тис.грн., в т.ч. за ТМЦ 116 тис.грн., за роботи, послуги 18 тис.грн. Заборгованiсть з пов'язаними сторонами склала 116 тис.грн. i утворилася в листопадi звiтного року за основнi засоби та будiвельнi матерiали.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв вiд вiтчизняних покупцiв - 220 тис.грн.;
- iз бюджетом - 27 тис.грн., в т.ч.: з податку на доходи фiзичних осiб - 27 тис.грн.;
- зi страхування - 67 тис.грн.;
- з оплати працi - 143 тис.грн., в т.ч. за розрахунками з депонентами - 12 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання склали 37 тис.грн., в т.ч.: податковий кредит - 22 тис.грн.; розрахунки з iншими кредиторами - 16 тис.грн.