ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  9174.000  9944.000   0.000  0.000  9174.000   9944.000
  - будівлі та споруди  5088.000  5558.000  0.000  0.000  5088.000   5558.000
  - машини та обладнання  4026.000  4177.000  0.000  0.000  4026.000  4177.000
  - транспортні засоби  12.000  16.000  0.000  0.000  12.000  16.000
  - інші  48.000  193.000  0.000  0.000  48.000  193.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  9174.000  9944.000  0.000  0.000  9174.000  9944.000
Опис:  Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Орендованих основних засобiв товариство не має. Обмеження на використання майна, а також щодо термiну та умов користування основними засобами, вiдсутнi.
За групами, станом на 31.12.2011 року основнi засоби розподiляються таким чином:
Групи первiсна знос залишкова ступiнь
вартiсть вартiсть зносу (%)
- будiвлi та споруди 8524 2966 5558 37,8
- машини та обладнання 8423 4246 4177 50,4
- транспортнi засоби 80 64 16 80,0
- iнструменти, прилади,
iнвентар 265 72 193 27,6
- iншi основнi засоби 1 1 0 100,0
- МНМА 213 213 0 100,0
Всього: 17506 7562 9944 43,2
За звiтний перiод змiни вартостi основних засобiв вiдбулися за таких обставин:
- невiд'ємнi полiпшення будiвель та споруд на суму 565 тис.грн.: адмiнiстративно управлiнський корпус на суму 117 тис.грн., виробнича будiвля на суму 448 тис.грн.;
- придбано машин та обладнання на суму 482 тис.грн., з них для основного виробництва на суму 248 тис.грн., для системи опалення (котли, горiлки, фiльтри) на суму 234 тис.грн.;
- придбано iнструментiв, приладiв, меблiв на суму 159 тис.грн.;
- придбано МНМА на суму 18 тис.грн.;
- вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 127 тис.грн з нарахованим зносом на суму 68 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду накопичена амортизацiя складає 7562 тис.грн. Знос нараховувався по прямолiнiйному методу. Ступiнь зносу на 31 грудня 2011 року складає 43,2%.
Додаткова iнформацiя про первiсну вартiсть, знос, придбання, амортизацiю тощо, щодо кожної групи основних засобiв наведена у формi рiчної звiтностi №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" та у примiтках до форми рiчної фiнансової звiтностi №1 "Баланс".Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
9427.000 9287.000
9191.000 9191.000
9191.000 9191.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв зроблений вiдповiдно до методичних рекомендацiй, затверджених рiшенням ДКЦПФР 17.11.2004 р. №485 та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999 р. №87, зi змiнами та доповненнями.
Визначення вартостi чистих активiв проведено за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних витрат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша вiд статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.