ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Свердловська швейна фабрика створена 7 сiчня 1970 року як державне пiдприємство. У лютому 1992 року державне пiдприємство було перетворено у орендне пiдприємство, а в лютому 1997 року в процесi приватизацiї перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика". До 1994 року товариство спецiалiзовалось по пошиву спецодягу для вiйскових частин та пiдприємств рiзних галузей виробництва i постачало продукцiю як на Україну, так i до рiзних регiонов колишного СРСР. З 1997 року товариство почало виготовляти верхнiй одяг по контрактах iз закордонними фiрмами на умовах давальницької сировини.
В 2010 роцi випуск акцiй товариства був переведений у бездокументарну форму iснування та отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, яке видано Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстрацiйний №19I12I1I10.
У звiтному 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства <Свердловська швейна фабрика> (скорочено - ВАТ <Свердловська швейна фабрика>) на Публiчне акцiонерне товариство <Свердловська швейна фабрика> (скорочено - ПАТ <Свердловська швейна фабрика>).
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу товариства входять: Адмiнiстративний аппарат; експериментальний цех, який займається розробкою та освоєнням нових виробiв; розкрiйний цех; пiдготовчий цех; пошивочний цех; склад готової породукцiї. Протягом звiтного перiоду змiн у органiзацiйнiй структурi товариства не було.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представниц та iнших структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозiцiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", до затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та iнших нормативних актiв з питань бухгалтерського облiку. Питання облiкової полiтики, по яких П(С)БО надає право вибору, визначенi у наказi товариства "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку, складання фiнансової та податкової звiтностi" №1 вiд 03.01.2011 року. Товариство має затверджений графiк документообороту та план рахункiв. З метою складання фiнансової звiтностi використовуються наступнi принципи та методи облiкової полiтики. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк експлуатацiї яких бiльше року i вартiстю, що перевищує 1000,00 грн. Одиницею облiку є об'єкт основних засобiв. Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнює чистiй вартостi утилiзацiї. Необоротнi матерiальнi активи, очiкуваний строк експлуатацiї яких бiльше року та вартiстю, що не перевищує 1000,00 грн., вiдносяться до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА).
Для нарахування амортизацiї товариством застосовуються наступнi методи:
- для основних засобiв - прямолiнiйний метод;
- для нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод;
- для МНМА - 100% амортизацiї в першому мiсяцi використання.
Витрати на ремонт основних засобiв, що не пiдлягають капiталiзацiї, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони були понесенi. Класифiкацiя, облiк наявностi та руху основних засобiв здiйснюється згiдно П(С)БО №7 "Основнi засоби". Термiн корисного використання основних засобiв встановлюється з урахуванням мiнiмально допустимих термiнiв використання, передбачених Податковим Кодексом України.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються згiдно П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi по первiснiй вартостi (собiвартостi) згiдно П(С)БО №9 "Запаси". Одиницею запасiв є номенклатурне найменування. Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi, є собiвартiсть їх придбання. Транспортно-заготiвельнi витрати вiдносяться до собiвартостi запасiв прямим методом. При продажу запасiв, вiдпуску у виробництво та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється по iдентифiкованiй собiвартостi вiдповiдної одиницi. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв створюється виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Зобов'язання товариства подiляються на довгостроковi, поточнi та забезпечення для вiдшкодування наступних витрат. Забезпечення на вiдшкодування наступних операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам не створюються. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Доходи i витрати дiяльностi товариства та їх класифiкацiя визначаються згiдно П(С)БО №15 "Доходи" та №16 "Витрати". Фiнансовий результат визначається по принципу "нарахування", тобто доходи i витрати вiдображаються в звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження та сплати коштiв та принципу "вiдповiдностi", який передбачає виникнення фiнансового результату шляхом зiставлення доходiв звiтного перiоду з витратами цього ж перiоду. Звiт про фiнансовi результати складається шляхом накопичення iнформацiї на рахунках бухгалтерського облiку класу 7 "Доходи i результати дiяльностi" та класу 9 "Витрати дiяльностi", рахунки класу 8 "Витрати за елементами" не застосовуються. Межа суттєвостi дорiвнює 100,00 грн. По всiх iнших питаннях товариство керується П(С)БО. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року
Публiчного акцiонерного товариства "Свердловська швейна фабрика"
Цей висновок адресований акцiонерам та управлiнському персоналу ПАТ "Свердловська швейна фабрика".
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "ЕКОЛЕНД" (код за ЄДРПОУ 23475409), що дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1861, яке видане за рiшенням Аудиторської палати України (АПУ) №98 вiд 26 сiчня 2001 року, провела аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства <Свердловська швейна фабрика", що додається, який включає баланс станом на 31.12.2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.
Пiдставою для проведення аудиту є вимоги статтi 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi емiтентiв цiнних паперiв при розкриттi iнформацiї на фондовому ринку та договiр на проведення аудиту з ПАТ "Свердловська швейна фабрика" №07I2012-01 вiд 25 сiчня 2012 року.
Перiод перевiрки з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Дата початку проведення аудиту 20 лютого 2012 року, дата закiнчення проведення аудиту 02 квiтня 2012 року.
Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi, зокрема, Закон України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Облiкова полiтика товариства сформована на пiдставi П(с)БО i викладена на 2011 рiк у наказi №1 вiд 03 сiчня 2011 року. В звiтному перiодi суттєвих змiн облiкової полiтики не вiдбувалось. Облiкова полiтика та органiзацiя облiку забезпечують безперервне, повне i достовiрне вiдображення господарських операцiй та формування фiнансової звiтностi, твердження якої є доречними, достовiрними i повними.
Основнi вiдомостi про емiтента:
- повне найменування емiтента - Публiчне акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика"
- скорочене найменування - ПАТ "Свердловська швейна фабрика"
- код за ЄДРПОУ: 00308778
- мiсцезнаходження то: Україна, 94801, Луганська обл., м. Свердловськ, площа Дружби, буд1А
- дата проведення державної реєстрацiї: 24.02.1997 року
- e-mail: pivovar-svk@mail.ru
Вiдкрите акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" засновано за рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi (наказ вiд 31 грудня 1996 року №2175), згiдно з Указом Президента України вiд 20 червня 1996 року №451 "Про заходи щодо розвитку легкої промисловостi у Луганськiй областi та створення державної компанiї "Луганськлегiнвест", у вiдповiдностi до "Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств та пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099. Засновниками товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi та органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Свердловська швейна фабрика".
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 31 березня 2011 року товариство змiнило найменування ВАТ "Свердловська швейна фабрика" на ПАТ "Свердловська швейна фабрика".
При проведеннi перевiрки ми керувались вимогами <Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг> (МСА), якi визнанi аудиторською палатою України в якостi нацiональних, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), iншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi. МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає одержати достатньо розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень та помилок при веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Нами перевiрена достовiрнiсть статей балансу та iнших показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ходi аудиту нами отриманi та вивченi шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду первинних документiв, регiстрiв, журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави для цього висновку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики до вимог П(С)БО, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв. Стан внутрiшнього контролю товариства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робiт, необхiдний для формування свого погляду про достовiрнiсть пiдготовленої фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та її вiдповiдностi П(С)БО. Здiйснена у процесi аудиту робота не означає проведення повної i всеосяжної перевiрки системи внутрiшнього контролю товариства з метою виявлення всiх можливих недолiкiв.
При складаннi висновку ми керувались вимогами МСА №700 та №705, а також враховували <Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ "Свердловська швейна фабрика" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання тверджень фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданої фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми вiдповiдаємо за якiсне виконання аудиторської перевiрки згiдно МСА та Кодексу етики з метою отримання iнформацiї та доказiв, якi надають нам достатню впевненiсть, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Пiдстави для умовно - позитивної думки:
У зв'язку з тим, що ми були призначенi аудиторами товариства пiсля 31.12.2011 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних активiв та запасiв. Нами проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно позитивної думки.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
На нашу думку, за винятком впливу питань, що викладенi у роздiлi <Пiдстави для умовно - позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та справедливо подає iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату i складена вiдповiдно до нацiональних П(С)БО, що прийнятi в Українi.
В ходi проведення аналiзу фiнансового стану ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" нами отримана i вивчена додаткова iнформацiя та докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави вважати припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у близькому майбутньому доречним. Подолав наслiдки кризи в економiцi країни, товариство отримало у 2011 роцi прибуток. На 2012 рiк укладено договори, виконання яких забезпечує прибуткову дiяльнiсть.
На виконання "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року №1360, ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї:
 Вартiсть чистих активiв товариства по закiнченню звiтного фiнансового року бiльша вiд статутного капiталу, тобто вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України виконуються.
 Нами перевiрена iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю у складi рiчної iнформацiї емiтента за 2011 рiк, на предмет її вiдповiдностi твердженням перевiреної фiнансової звiтностi. Розбiжностей не встановлено. Ми ознайомилися з iнформацiєю про зобов'язання, про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть, чистi активи та опис бiзнесу до її оприлюднення, тому вiдповiдальнiсть за достовiрне оприлюднення iншої iнформацiї несе товариство.
 За результатами аудиту за 2011 рiк не виявлено виконання значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв станом на кiнець 2010 року та згiдно ст.70 Закону України <Про акцiонернi товариства> рiшення про вчинення яких приймають загальнi збори. Вчинення правочинiв, вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартостi активiв станом на кiнець 2010 року, вiдбувалось за рiшенням наглядової ради.
 Стан корпоративного управлiння товариства є, на нашу думку, таким, що вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>. Органами управлiння товариства визнанi загальнi збори, наглядова рада та правлiння, якi дiють у вiдповiдностi до Статуту та Положень про них. Порушень або перевищення повноважень органами управлiння нами не встановлено. Посада внутрiшнього аудитора штатним розкладом не передбачена, що не суперечить вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>. За необхiдностi перевiрки щодо дiяльностi товариства проводить ревiзiйна комiсiя або залучається зовнiшнiй аудитор.
 В ходi аудиту не виявлено ознак здатностi персоналу до навмисних викривлень або шахрайства. На нашу думку, отриманi внаслiдок проведення аналiтичних процедур докази дають достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Мiсцезнаходження: ПП АФ "Еколенд": 91031, м. Луганськ, мiстечко iм. Щорса, 19I2.
Тел.Iфакс: 0(642) 50-51-92, тел.: 0(642) 63-67-55. Е-mail: ekolend@i.ua
Дата видачi висновку 02 квiтня 2012 року
Директор-аудитор (сертифiкат аудитора №000928, виданий АП України 28.03.1996 р., дiє до 28.03.2015 року) Н.В. Дємiдова
Аудитор (сертифiкат аудитора №003839, виданий АП України 02.06.1999 р., дiє до 02.06.2013 року) Л.М. Лободiна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi товариства є пошив верхнього одягу. Особливiстю дiяльностi фабрики є те, що верхнiй одяг виготовляється за контрактами з iноземними фiрмами та фiрмами посередникiв в Українi на умовах давальницької сировини. У звiтному роцi було збiльшено випуск виробiв на внутрiшнiй ринок - це постiльна бiлизна i рукавицi робочi, якi були сертифiкованi в 2011 роцi. У звiтному роцi товариством вироблено швейних виробiв в кiлькостi 79,3 тис.штук. Асортимент продукцiї постiйно оновлюється. Товариство працює за європейськими стандартами. Обсяг наданих послуг та реалiзацiя продукцiї за звiтний рiк склали 5818,3 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi реалiзацiї продукцiї склала 92,7 %. Основними країнами, до яких експортується продукцiя товариства, є: Нiдерланди, Нiмеччина, Швецiя. В Українi основним замовником був ФОП "Коваленко". Основними конкурентами ПАТ "Свердловська швейна фабрика" є швейнi фабрики, якi знаходяться в м. Луганськ та Луганськiй областi. Це швейнi пiдприємства - ВАТ "КРАМО", ВАТ "Глорiя - Джинс". Договiрна вартiсть пошиву за контрактами низька. Замовника приваблює якiсть роботи i дешева робоча сила. Виробництво продукцiї не залежить вiд сезонних змiн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв ПАТ "Свердловська швейна фабрика" придбала основних засобiв на суму 2340 тис.грн., в т.ч.:
- у 2007 роцi на суму 179844 грн.,
- у 2008 роцi на суму 93424 грн.,
- у 2009 роцi на суму 316075 грн.,
- у 2010 роцi на суму 554666 грн.,
- у 2011 роцi на суму 1205919 грн.
Значних вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Товариство має основнi засоби тiльки виробничого призначення. Всi основнi засоби знаходяться за адресою товариства. У звiтному роцi товариством було придбано основних засобiв на суму 1205,9 тис.грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 122,8 тис.грн. з нарахованим зносом 66,9 тис.грн. Товариством у 2011 роцi було передано в операцiйну оренду згiдно з укладеними договорами частина покрiвлi нежитлового примiщення щодо розмiщення телекомунiфiкацiйного обладнання мобiльного з'язку, а також частина нежитлового примiщення приватному пiдприємцю. Товариство працює тiльки в одну змiну, тому використання потужностi виробничого обладнання складає 50%. Основнi засоби (будинки) за первiсною вартiстю 3531,9 тис.грн. знаходяться на консервацiї. У 2011 роцi товариством зроблено ремонт покрiвлi та санвузлiв. Екологiчнi фактори не впливають на використання основних засобiв. Товариство планує придбавати та ремонтувати основнi засоби за власнi кошти. Через вiдсутнiсть внутрiшнiх ринкiв збуту товарситво не використовує свї виробничi потужностi повнiстю.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть ПАТ "Свердловська швейна фабрика" є постiйнi змiни в законодавчiй полiтицi держави та змiни податкового законодавства, недостатнiсть власних обiгових коштiв для придбання власної сировини щодо виробництва верхнього одягу, а також вiдсутнiсть внутрiшнього ринку збуту продукцiї.
Основними ризиками, якi можуть вплинути на зниження обсягiв виробництва, є:
- вiдсутнiсть замовлень на внутрiшньому ринку;
- повна залежнiсть вiд давальницької сировини;
- погiршення платоспроможностi замовникiв та вiдмова вiд спiвпрацi;
- перенасичення вiтчизняного ринку iноземними товарами, якi мають нижчу цiну;
- зростання цiн на матерiали, енергоносiї;
- нестабiльнiсть фiнансової системи в державi.
Товариство надалi планує збiльшувати чисельнiсть працiвникiв i нарощувати об'єми виробництва.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства. Протягом звiтного перiоду до товариства не було застосовано штрафних санкцiй. За звiтний перiод товариство самостiйно нарахувало штрафiв i пенi за порушення податкового законодавства на загальну суму 3 тис.грн. до пенсiйного фонду та бюджету.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi. У звiтному роцi товариство залучало фiнансову допомогу на зворотнiй основi в сумi 1922 тис.грн., з яких було повернуто 536 тис.грн. Кредитних ресурсiв не отримували. Наявнiсть власних обiгових коштiв на початок 2011 року 35 тис.грн., на кiнець 2011 року недостаток власних обiгових коштiв в сумi 518 тис.грн. В звiтному перiодi товариство за результатами господарської дiяльностi отримало прибуток в сумi 140 тис.грн.
Структура капiталу товариства на початок 2011 року становила: власний капiтал - 9287 тис.грн. (89,3%), зобов'язання - 1117 тис.грн. (10,7%). На кiнець 2011 року структура капiталу така: власний капiтал - 9427 тис.грн. (82,4%), зобов'язання - 2014 тис.грн. (17,6%). Власний капiтал (чистi активи) товариства станом на 31.12.2011 року бiльше статутного капiталу на 236 тис.грн. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) на кiнець 2011 року склав 2,4, тобто поточнi збов'язання меньше оборотних активiв в 2,4 рази. Значення коефiцiєнту в межах нормативного (нормативне 1,0-2,0), що свiдчить про фiнансову незалежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. У звiтному перiодi товариством здiйснено капiтальних iнвестицiй на суму 1225 тис.грн. Плани на 2012 рiк передбачають збiльшення обсягiв виробництва.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У 2011 роцi керiвництвом товариства були укладненi i виконанi договори щодо виконання послуг по пошиву верхнього одягу, як з пiдприємствами України - ФОП "Коваленко Г.О", так i з iноземними фiрмами Нiдерландiв, Нiмеччини, Словаччини, Панами, Швецiї. За звiтний перiод товариство не має укладених, але не виконаних договорiв. Керiвництво товариства контролює виконання укладнених договорiв iз замовниками.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У 2012 роцi Товариство планує продовжувати виконання своїх планiв щодо покращення фiнансових показникiв шляхом збiльшення обсягiв виробництва, економiї енергоносiїв, залучення квалiфiкованих робiтникiв, удосконалення структури виробництва. Обсяг реалiзованої продукцiї в дiючих цiнах планується збiльшити до 6000 тис.грн., в тому числi на експорт - до 95 вiдсоткiв. Планується надавати послуги по пошиву одягу в Угорщину i Нiдерланди. Керiвництво постiйно проводе роботу по пошуку вiдчизнянних замовникiв, що може позитивно вплинути на фiнансовоий стан товариства. Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi щодо залучення квалiфiкованих кадрiв (швачек). На пiдприємствi розробленi заходи по зменшенню збиткiв господарської дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок товариство не здiйснює, витрат що до цього немає.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Фiзичнi особи не володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй товариства.
На дату складання звiту товариством повiдомлено про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 18 квiтня 2012 року о 12-00 годинi за адресою: Луганська обл., м. Свердловськ, пл. Дружби, 1-А, зал засiдань.
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2. Звiт Голови Правлiння за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2012 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку за пiдсумками роботи у 2011 р.
6. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Затвердження змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту товариства.