ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
21.05.2010 19I12I1I10 Луганське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000068480 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 36765640 9191410.000 100.0000000
Опис Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. У листопадi 2011 року товариством подано Заяву про допуск цiнних паперiв до торгiвлi без включення до бiржового реєстру ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА". Акцiї товариства включенi до бiржового списку УФБ у листопадi 2011 року за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв. Протягом звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) та дострокового погашення не було. У липнi 2011 року Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй було замiнено на нове у зв'язку iз змiною найменування товариства.