ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Київська область, ., 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  0(44) 279-12-13, 279-65-40
Факс  377-70-16, 279-13-22
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  Термiн дiї лiцензiї депозитарiю - з 19.09.2006 р. до 19.09.2016 р. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Товариством укладено договiр з депозитарiєм №Е-556 вiд 24.06.2010 р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
 
Найменування  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14281095
Місцезнаходження  Київська область, ., 01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.04.2011
Міжміський код та телефон  0(44) 279-41-58
Факс  278-51-40
Вид діяльності  Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Опис  Термiн дiї лiцензiї фондової бiржi - з 27.07.2007 р. до 24.07.2012 р. Товариством укладено договiр №13I66 вiд 17.11.2011 р. про допуск та перебування акцiй в бiржовому списку. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
 
Найменування  ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЕКОЛЕНД"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23475409
Місцезнаходження  Луганська область, ., 91031, м. Луганськ, мiстечко iменi Щорса, 19, оф. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво №1861
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  0(642) 63-67-55
Факс  50-51-92, 50-57-97
Вид діяльності  Аудиторськi послуги
Опис  Термiн дiї Свiдоцтва №1861 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв - до 04.11.2015 р. Товариством укладено договiр з аудиторською фiрмою на проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
 
Найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АНАЛIТIК-РЕГIСТРАТОР"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24052740
Місцезнаходження  Луганська область, ., 91016, м. Луганськ, вул. Демьохiна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ №533872
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  27.04.2010
Міжміський код та телефон  0(642) 53-63-81
Факс  53-72-43
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  Термiн дiї лiцензiї зберiгача - з 27.04.2010 р. до 27.04.2015 р. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Товариством укладено договiр iз зберiгачем №6 вiд 25.06.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам.
 
Найменування  ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ КОЦЮБИНСЬКА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  2652714644
Місцезнаходження  Луганська область, ., 91055, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 27, кв. 427
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво №4297
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  02.07.2009
Міжміський код та телефон  0(642) 53-63-81
Факс  53-72-43
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Термiн дiї Свiдоцтва №4297 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв - до 02.07.2014 року. Товариством було укладено договiр з аудитором на проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.