ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Особлива інформація на 18.04.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
18.04.2012 Звільнено Член Правлiння Семенча Валентина Миколаївна ЕК, 671490, 09.12.1997, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi 0,070
Зміст інформації Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою радою 18.04.2012 р. (Протокол №10). Звiльнення посадової особи виконано за згодою сторiн у зв'язку з приведенням кiлькiсного складу Правлiння до вимог нової редакцiї Статуту ПАТ. Посадова особа Семенча Валентина Миколаївна (Паспорт: серiя ЕК номер 671490 виданий 09.12.1997 р. Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi), яка займала посаду Член Правлiння, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi (пакетом акцiй) у розмiрi 0,0708% (26013 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки - з 31.03.2009 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
18.04.2012 Звільнено Член Правлiння Кузнецова Марина Iванiвна ЕМ, 139697, 12.03.1999, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi 0,010
Зміст інформації Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою радою 18.04.2012 р. (Протокол №10). Звiльнення посадової особи виконано за згодою сторiн у зв'язку з приведенням кiлькiсного складу Правлiння до вимог нової редакцiї Статуту ПАТ. Посадова особа Кузнецова Марина Iванiвна (Паспорт: серiя ЕМ номер 139697 виданий 12.03.1999 р. Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi), яка займала посаду Член Правлiння, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi (пакетом акцiй) у розмiрi 0,0103% (3788 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 12 рокiв - з 24.03.2000 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.