ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 05.05.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Реснянська Тетяна Сергiївна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВЬСКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54
4. Код за ЄДРПОУ 00308778
5. Міжміський код та телефон, факс 0645222614, 0645222614
6. Електронна поштова адреса sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.05.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

84(2589), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

05.05.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

shveinfab.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

05.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}