ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Особлива інформація на 18.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пивовар К.Ф.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 94801, , Луганська обл., м. Свердловськ,, пл. Дружби, 1-А
4. Код за ЄДРПОУ 00308778
5. Міжміський код та телефон, факс 0(6434) 2-30-04,, 2-26-17
6. Електронна поштова адреса sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

22.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№76, "Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

shveinfab.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)